HVEM ER VI

Kerneopgave
 • Et skoletilbud for unge mellem 14-18 år, som har brug for at gå i skole på en måde, hvor nærvær, tryghed og tydelighed – og tæt voksenkontakt, kan være medvirkende årsag til at få motivation til at gå i skole.
 • På Netværksskolen kan dele af undervisningen foregå i værkstedsrammer, i praktik og at skabe mulighed for at tage sin afgangsprøve.
 • At skabe mulighed for, at de unge kan ”finde en plads” i uddannelse efter skolegang på Netværksskolen. 

Ved et skoleforløb på Netværksskolen, er det vores mål at opnå:

 • Den unge genopnår stabilitet og motivation for skolegang
 • Den unge får en faglig ballast, så der kan skabes muligheder for at fortsætte i arbejde, et afklaringsforløb på en produktionsskole, EGU eller en ungdomsuddannelse

Undervisningen

 • Undervisningen tager udgangspunkt i at skabe synlige mål for den enkelte elev
 • Undervisningen tager udgangspunkt i fællesskabet – og kan give mulighed for, at skabe rum for refleksion om sig selv i fællesskabets rammer
 • Undervisningen understøtter, at eleverne gennem refleksion kan opnå et realistisk selvbillede inden den unge påbegynder uddannelse eller arbejde

Inklusion

 • Sporet er elevens platform.
 • Vi gør eleverne til del af hele skolens elevfællesskab
 • Vi arbejder for at eleverne får et stabilt fremmøde
 • Normale elever i en almindelig skoleramme – almindelige klassefællesskaber, normer og krav, undervisning og frikvarterer
 • At lære at være elev
 • Vi styrker en tidligere og mere tværfaglig understøttelse af de unges muligheder for at få en ungdomsuddannelse
 • Vi arbejder med fleksible overgange mellem skole, ungdomsuddannelse og afklaringsforløb
 • Vi har nært samarbejde med praktikpladser, produktionsskole og EGU
 • Vi har fast adgang til 10 pladser på EGU

Relationer

 • Vi opbygger og fastholder kontakt og tillid i forhold til eleven
 • Vi bygger relationer op omkring opgaven – undervisningen, ”det fælles tredje”
 • Vi kontakter de unge, hvis de ikke møder op
 • Vi inddrager og styrker netværket og familien omkring den unge – vi ser familien som en ressource
 • Vi styrker stabilitet i fremmøde og relationer – her er vi sådan et sted, hvor man møder op.
 • Vi insisterer på kontakt og dialog ved kriser og konflikter
 • Vi følger eleverne og samarbejdspartnere tæt i overgangene videre ud i samfundet
 • Vi søger at styrke de unges relationer med omgivelserne – andre unge, netværket, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner
 • Vi ser den unge som en ”ung voksen”

Anerkendelse

 • Vi tager udgangspunkt i de unges konkrete situation og udfordringer
 • Differentiering – ”praksisfeltet”
 • Vi arbejder ud fra individuel handleplan med særlig differentieret indsats
 • Individuel handleplan og individuelle mål udarbejdes fra starten af skoleopholdet
 • Skolen og personalet omstiller sig hurtigt og fleksibelt på nye krav fra det omgivende samfund
 • Vi arbejder ud fra elevens konkrete mål og foretrukne læringsstile, eks. kropslig tilgang
 • Vi tilrettelægger undervisningen på en måde, så praksis kan komme i fokus
 • Vi lærer eleverne at være en del af en proces og færdiggøre et produkt
 • Vi forsøger at styrke koblingen mellem praktiske og teoretiske fag

Sundhed - kost

 • Vi spiser morgenmad og frokost sammen
 • Eleverne er på skift en del af køkkenets arbejde
 • Idræt/bevægelse er en integreret del af dagligdagen
 • Vi har sundhed på skemaet o perioder
 • Sundhedsplejersken har hvert år en samtale med hver elev

Tværfagligt samarbejde

 • Vi har nært og løbende samarbejde med UU vejledningen, PPR, sundhedsplejerske, socialforvaltning og ungdomsuddannelserne
 • Vi ser os som et lille system inde i det store system
 • Vi arbejder med fleksible overgange og løsninger under inddragelse af netværket
 • Vi bestræber os på, at en elev først forlader Netværksskolen, når der vurderes fra UU og Netværksskolens side, at der foreligger en realistisk uddannelsesplan.

Målgruppen

 • Netværksskolen henvender sig til unge i alderen 14-18 som - grundet personlige, sociale og/eller faglige vanskeligheder – vurderes at få vanskeligt ved at klare sig videre i uddannelsessystemet og tilværelsen generelt.
 • Målgruppen henvender sig således primært til unge fra 8. og 9. klassetrin, der vil få vanskeligt ved at blive vurderet uddannelsesparate efter 9. eller 10. Klasse.